OPEN
0

Zoeken

CLOSE

  • Veilig betalen

  • Snelle levering

  • 100% veilig via ssl

  • Persoonlijke service

  • Handgemaakt in nederland

  • Altijd mooi verpakt

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Tekst-Ring.nl tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a Tekst-Ring: Tekst-Ring.nl die producten verkoopt;
b koper: de wederpartij van Tekst-Ring.nl;
c consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d consumentenkoop: de koop tussen Tekst-Ring.nl en consument;
e koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tenzij het consumentenkoop betreft, en geldt gedurende een termijn van twee maanden of de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2 Tenzij Tekst-Ring uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen Tekst-Ring en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door Tekst-Ring, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. Tekst-Ring behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.3 Tekst-Ring is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tekst-Ring worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Tekst-Ring ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Prijswijziging
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Tekst-Ring gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 Tekst-Ring zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

4 Levering
4.1 Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Tekst-Ring dus schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 Indien Tekst-Ring gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Tekst-Ring zijn ontvangen.

4.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten Tekst-Ring hebben verlaten, tenzij anders overeengekomen. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan Tekst-Ring de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Tekst-Ring in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Tekst-Ring totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Tekst-Ring heeft voldaan.

5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument)
dan geldt:
a dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Tekst-Ring slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
b dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met Tekst-Ring gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Tekst-Ring bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, Tekst-Ring gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6 Ontbinding en retournering
6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Tekst-Ring worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Tekst-Ring al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Tekst-Ring deze aan de koper in rekening brengen.
6.2 In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd.

6.3 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
a zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële
markt, waarop Tekst-Ring geen invloed heeft;

b zaken die: 1 zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties
van de koper, zoals sieraden van Tekst-Ring.nl;
2 duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals sieraden van
Tekst-Ring.nl;
3 door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4 snel kunnen bederven of verouderen;
c audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling
door de koper is verbroken;
d kranten of tijdschriften; of
e diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de
termijn van zeven werkdagen is verstreken.

6.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Tekst-Ring, waarbij Tekst-Ring het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7 Betaling
7.1 Tekst-Ring is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen tegeschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Tekst-Ring nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door Tekst-Ring gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Tekst-Ring bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a indien de koper in verzuim is of Tekst-Ring goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tekst-Ring kan worden gevergd; of
d indien de koper bij het aangaan van deze overeenkomst oneerlijk is geweest over zijn identiteit.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Tekst-Ring niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9 Ontbindingsbevoegdheid in geval van kortingen
9.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6 en 8, is Tekst-Ring bevoegd deze overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien er door de koper een (gedeeltelijke) vooruitbetaling is gedaan op grond van een door Tekst-Ring (elektronisch) aangeboden korting, die niet schriftelijk door Tekst-Ring is bevestigd en overeengekomen.

9.2 In het geval van ontbinding door Tekst-Ring op grond van artikel 9.1 zullen Tekst-Ring en koper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10 Garanties en reclames
10.1 De door Tekst-Ring te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Tekst-Ring geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

10.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

10.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Tekst-Ring gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.

10.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Tekst-Ring de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

10.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe.

10.6 De sieraden van Tekst-Ring.nl zijn handgemaakte producten met een “handschrift”; dit betekend dat letters, cijfers, tekens, woorden en zinnen in de sieraden van Tekst-Ring.nl “scheef” kunnen staan of niet even “diep” zijn. Deze kleine afwijkingen zijn onderdeel van het ontwerp van deze sieraden en kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

10.7 Garantie op de leesbaarheid van of spelfouten in de ringen van Tekst-Ring.nl vervalt indien het de koper een ring besteld met daarin een woord of zin met:
•meer dan het standaard maximaal aantal tekens in een woord of regel; of
•meer dan het standaard maximaal aantal regels in een woordenlijst; of
•meer dan het standaard maximaal aantal tekens in een zin.

11 Rechten van intellectuele eigendom
11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Tekst-Ring aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Tekst-Ring, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Indien en voor zover Tekst-Ring producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Tekst-Ring voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Tekst-Ring in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

12 Aansprakelijkheid voor schade
12.1 Tekst-Ring is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b doordat Tekst-Ring is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, zoals met name maar niet uitsluitend (spel)fouten in door koper per email goedgekeurde en bevestigde offertes of bevestigingsformulieren;
c door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

12.2 Alleen directe en aan Tekst-Ring toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid
2 BW.

12.3 Voor zover Tekst-Ring aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Tekst-Ring uitkeert.

12.4 De koper vrijwaart Tekst-Ring voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

12.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 12.1 t/m 12.4 gelden niet indien:
a de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tekst-Ring of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
b er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

13 Overmacht
13.1 Ingeval Tekst-Ring ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tekst-Ring geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de Tekst-Ring niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

14 Nederlands recht en bevoegde rechter
14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Tekst-Ring is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tekst-Ring het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15 Overige bepalingen
15.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Tekst-Ring gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van